Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVII/150/2017 z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Osieczna z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018
14.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/149/2017 z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryfy opłaty za wodę pobierana z wodociągów wiejskich
stanowiących własność Gminy Osieczna
14.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/148/2017 z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień od tego podatku
14.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/147/2017 z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku
14.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/146/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Osiecznej
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/145/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
zlokalizowanej na działce nr 737/1 położonej w miejscowości
Osieczna, stanowiącej własność Gminy Osieczna na okres do 5
lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/144/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/143/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/95/2012 Rady Gminy
Osieczna z dnia 30 października 2012 r., w sprawie podziału
Gminy Osieczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/142/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXV/141/2017 z dnia 19.07.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezterminowe zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Osieczna
20.07.2017 więcej