2017-09-05

Zamówienie publiczne - ZP.271.1.2017

 


ZP.271.1.2017

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówek (etap I)


 1. Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.pdf)
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (.doc)
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (.doc)
 5. Załącznik Nr 2a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (.doc)
 6. Załącznik Nr 2b do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (.doc)
 7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (.doc)
 8. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (.doc)
 9. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (.pdf)
  - Załącznik nr 3 do umowy - karta gwarancyjna (.pdf)
  - Załącznik nr 4 do umowy - oświadczenie dowody zapłaty (.pdf)
 10. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (.pdf)

Wykaz załączników szczegółowo opisujących przedmiot zamówienia:

A) Budowa odcinka 331 mb drogi gminnej:

 1. Decyzja Nr AB.6740.14.16.2016 z dnia 02.06.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Osieczna;
 2. Projekt budowlany budowy drogi gminnej na działce nr 423 w miejscowości Osówek gm. Osieczna; Rys. D1.1; Rys. D2.1; Rys. D3.1; Rys. D3.2; Rys. D3.3; Rys. D4.1; Rys. D5.1; Rys. D5.2; Rys. D5.3.
 3. Specyfikacje techniczne - Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówek - branża drogowa;
 4. Przedmiar "Droga gminna w miejscowości Osówek" - etap I.

B) Przebudowa sieci teletechnicznej:

 1. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej w m. Osówek dz. 423 - przebudowa sieci teletechnicznych; Rys. T1, Rys. T2.
 2. Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - przebudowa sieci teletechnicznych - specyfikacja techniczna;
 3. Uzgodnienie 49423/TODDROU/2015 z dnia 29.07.2015 r.;
 4. Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - przebudowa sieci teletechnicznych - przedmiar robót.

 1. Informacja z otwarcia ofert - 20.09.2017 r.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.09.2017 r.